New beginnings

New beginnings..
where do you start
or will they just appear
like a blank piece of canvas
for a new piece of art

♦ Een gedicht over: Waartoe kunnen nieuwe dingen leiden ?

Lees meer...

Want a heads up ?

Wil je iemand beter leren kennen ? Dat kan dmv Onuitgesproken Waardevol !