Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.puuralicia.nl (Puur Puik)

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.puuralicia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Puur Puik . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en/of via (persoonlijke) communicatiemiddelen aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur Alicia / Puur Puik is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Puur Alicia / Puur Puik.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Puur Puik te mogen claimen of te veronderstellen.

De Puur Alicia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Puur Alicia / Puur Puik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij eventueel via hyperlinks mochten verwijzen.

Aansprakelijkheid:

Puur Alicia / Puur Puik aanvaardt geen aansprakelijkheid cq kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen/consequenties die voort zouden kunnen vloeien uit opvolging van gegeven advies, de afnemer van deze dienst is in alle gevallen¬†zelf¬†verantwoordelijk voor zijn eigen acties. Het doel van deze dienst ofwel het gegeven raad/advies is om opties weer te geven en/of om nieuwe inzichten te verkrijgen die cli√ęnt zelf in overweging kan nemen zodat cli√ęnt zijn/haar eigen besluit kan vormen !

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.puurpuik.nl op deze pagina.